Terms and conditions

Allmänna avtalsvillkor vid köp av kök från Kitchen store i Malmö AB 2016 v 2 (konsument)

Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid köp av kök från Kitchen store i Malmö AB, org. nr 556594-1878 (nedan ”Säljaren” eller ”Noblessa”).

Dessa allmänna villkor anknyter till och kompletteras av konsumentköplagen (1990:932), KKL, som innehåller utförliga och i allmänhet tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter. Villkor, som för konsumenten är sämre än KKLs regler, är ogiltiga om inte något annat särskilt anges direkt i KKL.

De allmänna villkoren är avsedda för köp av kök där även monteringsarbete i konsumentens bostad kan ingå.

 1. Varan

Varan består av köksinredningsmaterial (nedan äv­en benämnt ”kök” eller ”köket”) samt i före­kom­man­de fall montering av köket.

Säljaren ansvarar för att varan uppfyller de krav som vid leveransdagen gäller enligt lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut. Ändras sådana bestämmelser efter datum för Avtalets ingående och leder detta till att varan måste ändras, ska Säljaren informera konsumenten om ändringen utan dröjs­mål efter det att Säljaren fått känne­dom om de ändrade bestämmelserna.

 1. Slutande av avtal

Ett Försäljningskontrakt ska vid konsumentens be­ställ­ning av varan fyllas i av Säljaren och kon­su­menten gemensamt samt ska för att vara giltigt under­­teck­nas av båda parter. Muntliga avtal ska så snart som möjligt bekräftas skriftligen och under­tecknas av båda parter. Försäljningskontraktet och dessa allmänna villkor kallas tillsammans för ”Avtalet”.

 1. Pris

Det avtalade priset ska anges i Försäljningskon­trakt­­et och in­klu­dera gällande mervärdesskatt (”moms”). Slut­summan kan komma att regleras med hänsyn till av kon­su­men­t­en, efter Avtalets ingående men före leverans­datum, gjorda tillägg eller ändringar.

Påverkas Säljarens kostnader för varan av att skat­ter, allmänna avgifter eller bestämmelser enligt punkt 1 ändras efter Avtalets ingående, ska det av­talade priset justeras i mot­svarande mån.

Om Säljaren och konsumenten inte kommit överens om ett fast pris för ändrings- eller tilläggsarbeten efter leverans av köket, har Säljaren rätt till er­sätt­ning enligt Säljarens vid var tid tillämpade arvode per arbetat timme inklusive moms. Kostnad för material, hjälp­medel och övriga kostnader som är hänförliga till änd­rings- eller tilläggsarbetena de­biteras med Säljarens självkostnad med ett tillägg om 15 % (entre­prenörsarvode). Därutöver till­kommer moms.

För det fall leverans av varan på grund av omständighet som är att hänföra till konsumenten försenas på så sätt att leverans inte kan ske inom sex (6) månader från beställning äger Säljaren rätt att korrigera priset med hänsyn till eventuella prisförändringar.

 1. Betalning

Konsumenten ska erlägga betalning enligt vad som anges i Försäljningskontraktet. Om inte annat har överenskommits, så ska konsumenten erlägga 30 % av det avtalade priset senast inom 7 dagar från det att Avtalet träf­fades (”Handpenningen”), och 70 % av det avtalade priset senast 14 dagar före leverans av varan (”Slut­likviden”). Bet­al­ning ska erläggas mot faktura. Vid dröjsmål med konsumentens betal­ning, har Säljaren rätt att hålla inne varan m.m. en­ligt vad som anges i 39-41 §§ KKL. Om parterna har kommit överens om att konsumenten ska er­läg­ga betalning genom Finansiering gäller därutöver vad som nedan anges. 

Konsumenten kan dela upp betalningen med hjälp av finansiering genom extern kreditgivare (”Finan­siering”). Vid Finansier­ing träffas ett särskilt kredit­avtal mellan kon­su­ment­en och kredit­givaren enligt de villkor som kreditgivaren uppställer för att läm­na krediten. Vid Finansiering kan till­komma en upp­läggningsavgift samt en aviavgift en­ligt Säljar­ens/kreditgivarens vid var tid tillämpade avgifter. Om konsumenten använder sig av Finansiering för att erlägga betalning för varan, så ska Hand­penningen erläggas enligt ovanstående stycke och Slutlikviden erläggas omedelbart efter att varan har levererats. Vid Finansiering, så förbinder sig kon­sumenten att tillse att ett belopp motsvarande det avtalade priset reserveras/spärras för Säljarens räkning på den till Finansieringen knutna konto­kre­diten (”Konto­kre­dit­en”). Genom undertecknande av Försäljningskontraktet lämnar konsumenten sitt godkännande till att ett belopp motsvarande Hand­penningen belastas Kontokrediten för erläggande av Säljarens fordran avseende Hand­penningen. Konsumenten för­binder sig även att till­se att det senast 14 dagar före lev­erans av varan på Konto­krediten finns ett belopp mot­svarande Slut­likviden res­erver­at/spär­rat för konsumentens betal­ning av Slut­lik­vid­en till Säljaren och att detta be­lopp för­blir res­er­ver­at/spärrat till dess att Säljaren skrift­ligen medger att reservation­en/spär­ren får tas bort alternativt betalning av Slutlikviden erläggs till Säljaren. Kon­sumenten ger genom Avtalet även Säljar­en rätt att direkt från kredit­giv­aren inhämta uppgift om vid var tid res­erverade/spärrade medel på Konto­krediten. Om kon­su­menten inte har re­ser­verade/spär­rade medel på Kontokrediten i en­lig­het med vad som anges i denna bestämmelse, så har Säljaren omedelbart rätt att inställa sitt vidare ar­bete enligt Avtalet samt även, om avtalsbrottet är väsentligt, att häva Avtalet.    

Vid dröjsmål med betalning tillkommer dröjsmåls­ränta enligt räntelagen (1975:635). För betalnings­på­min­nelser samt inkassokrav tillkommer avgifter enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkasso­kostnader.

 1. Leverans

Varan ska levereras senast det datum som anges i Försäljningskontraktet. Om inget datum har angetts i Försäljningskontraktet, så ska varan levereras senast inom sex månader efter det att Avtalet träffades.

Leveransavisering av köket sker av Säljaren till kon­sumenten per SMS eller e-post 1-3 arbetsdagar före leverans av köket. Aviseringen sker till de telefonnummer och e-postadresser som angetts i Försäljningskontraktet. Leverans kan ske mellan kl. 7.00 och kl. 22.00.

Om konsumenten beställt montering av köket med­delas tid för leverans och montering genom avise­r­ing från Säljaren till konsumenten via SMS, e-post eller brev. Leverans av köket sker 1-5 arbets­dagar före utsatt tid för montering. I somliga fall kan så­ledes köket levereras veckan innan montering sker.

Konsumenten ansvarar för att transport av köket till leveransplatsen kan ske samt för att köket kan bäras in till installationsplatsen eller när­ligg­an­de rum på utsatt tid. I köpet ingår sådan inbärning av köket. Konsumenten ansvarar för att känsliga ytor som kan skadas av varorna är erforderligt skyddade. Golvet där transportör behöver gå och där köket ska avlämnas ska vara täckta av masonitskivor eller liknande material. Vid köp av granit måste golven vara förberedda för att tåla den extra vikt som det innebär. Granitskivor väger ca 75 kg/m².

Vid leveranstillfället ska konsumenten kvittera lev­eransen av varan genom att underteckna och pricka av följesedel och transportdokument. Om fler än en person är köpare och/eller ska finansiera köket ska samtliga köpare/finansiärer kvittera leveransen.

Konsumenten ska, vid ankomsten av varan under­söka om gods, som enligt följesedel ska ingå, sak­nas eller är synligt skadat. Om delar av köket är skadat eller saknas vid lev­er­ansen, ska kon­su­ment­en ange detta på följesedeln eller transport­doku­ment­et. Anmälan om fel och tran­sport­skada ska göras till Säljaren så fort som möjligt, helst inom 7 dagar.   

Om leveransen av varan inte kan ske enligt vad som anges ovan, och detta beror på ett förhållande som konsumenten svarar för, så har Säljaren rätt till ersättning för den kostnad som denne kan komma att få till följd härav, dock med minst 2 000 kr per påbörjad vecka som leveransen fördröjs. Detsamma gäller om konsumenten ändrar leveransvecka.

 1. Mått på ritningar

Konsumenten ansvarar för att måtten på ritningarna stämmer överens med verkligheten. Om Säljaren kontrollmätt köket ansvarar konsumenten för att måtten som anges i ritningarna är korrekta vid tidpunkten för montage och inte har ändrats p.g.a. eventuella förarbeten.

 1. Inbärning och Montering

Om inte annat anges i Försäljningskontraktet, så innefattar Säljarens åtagande vid montering av kök endast produkter som konsumenten har köpt från Säljaren. Säljarens åtagande vid montering inne­fattar varken installation eller montering av el, VVS, gas, ventilation, frihängande och vägghängda fläktkåpor eller efterjustering av luckor eller lådor.

Montering kan ske mellan kl. 07.00 och kl. 22.00 och tar normalt 1 till 2 dagar, men kan ta upp till 7 dagar.

Konsumenten ska tillse att ytor som kan komma att skadas vid inbärning av köket, t.ex. på golv och väggar, är erforderligt skyddade. Platsen där mon­ter­ing ska ske, ska av konsumenten förberedas enligt följande:

 • Vatten, el och ventilation ska vara draget och framdraget i enlighet med upprättad ritning över köket.
 • Väggar där montering ska ske ska vara förberedda för montering.
 • Golv ska vara lagt hela vägen intill väggen på den plats där köket senare ska monteras.
 • Golv där montör ska passera ska vara skyddade med material minst motsvarande masonitskiva.
 • Väggar och tak på platsen där köket ska monteras ska endast vara grundmålade och/eller otapetserade.

Brister konsumenten i något av sina åtaganden en­ligt före­­gående stycke och punkt 5 ovan, så svarar kon­sumenten för de kost­nader som kan uppkomma för Säljaren till följd här­av. Detta kan också leda till att leveransen eller mon­taget av köket inte kan ske inom avtalad tid. Om montering av köket ska ske, får montering inte påbörjas om Säljaren insett att platsen för mon­tering inte varit riktigt iordningställd

Efter utförd montering ska besiktning av montage ske gemensamt av Säljaren och konsumenten över vilken besiktningsprotokoll ska upprättas av Sälj­aren. Eventuella anmärkningar ska antecknas i be­siktningsprotokollet.  

Emballage från levererad vara sorteras av montör på leveransplatsen men bortforslas inte.

 1. ROT-klausul vid montering

Konsumenten har möjlighet att utnyttja rätten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) avseende kon­su­ment­ens kostnad för montering av köket. Parterna ska göra den gemensamma bedömningen att ar­bet­ena är av den arten att de helt eller delvis utgör så­dana arbeten avseende reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Konsumenten är dock ansvarig för att de regler som finns för att erhålla skatte­reduk­tion för ROT-arbete är uppfyllda. Villkoren i regel­verket finns i Skatteverkets information SKV M 2010:02 som kan erhållas från, eller läsas på Skatte­verkets hemsida. Enligt den så kallade faktura­mo­dellen gäller från den 1 juli 2009 att konsumenten ska faktureras hela ersättningen för de utförda ar­betena och betala hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar 30 % (fr.o.m. 1 jan 2016) av arbetskostnaden in­klu­si­ve moms, dock högst 50 000 kr per konsument.

Konsumenten ansvarar för att fastigheten/bostads­rätten där köket ska monteras ägs/innehas av kon­sumenten samt att den inte hyrs ut till utomstående utan helt eller till väsentlig del används för eget, eller föräldrars, bostadsändamål. För om- och till­byggnadsarbeten gäller också att fastigheten inte får vara yngre än 5 år för att ROT-avdrag ska beviljas.

Om Säljaren så begär ska konsumenten överlämna ett meddelande från Skatteverket utvisande den totala preliminära skattereduktion som kon­su­ment­en tillgodoräknats under året.   

Om konsumenten har utnyttjat ROT-avdrag vid mon­tering av köket och Skatteverket efter begäran från Säljaren inte medger – helt eller delvis – ut­be­talning är konsumenten betalningsansvarig för hela kostnaden gentemot Säljaren. Säljaren har då rätt att omgående fakturera konsumenten för återstående del av arbetskostnaden. Konsumenten är betal­nings­skyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till Säljaren inom 10 dagar från faktureringen. Dröjs­målsränta utgår från den dag Säljaren begärde ut­betalning från Skatteverket. Utöver dröjs­måls­ränta har Säljaren rätt till en administrativ avgift på 1 000 kr.

 1. Fel på varan

Vad som avses med fel anges i 16-21 §§ KKL. Om det på grund av varans art krävs senare intrimning, justering eller utbyte för att fullgod funktion ska uppnås är sådana avvikelser inte att betrakta som fel i varan.

Utöver det ansvar för Säljaren som gäller enligt KLL, så lämnar Säljaren 5 års funktionsgaranti på stommar, skåps­luckor, lådfronter, gångjärn, lådor och lådskenor. Ga­rantin omfattar produkt- och konstruktionsfel vid normal användning av köket för privatbruk samt under för­ut­sät­t­ning att Säljarens skötse­linstruktioner har följts av konsumenten. Garantin gäller dock endast under förutsättning att varan inte nedmonterats och flyttats till annan fastighet. Garantitiden börjar löpa när varan avlämnats eller vid den tidpunkt varan skulle ha avlämnats och detta inte kunnat ske p.g.a. omständighet som är hänförlig till konsumenten.

I det fall köpet omfattar vitvaror och/eller andra varor som tillverkats av annan än Säljaren, så lämnar Säljaren – i de fall denna garanti ger konsumenten ett bättre skydd än enligt KKL – motsvarande garanti gentemot konsumenten som tillverkaren av varan har lämnat gentemot Säljaren/slutkunden. 

 1. Påföljder vid fel i varan

Är varan felaktig enligt 16–21 §§ KKL, får köparen enligt 23, 24 och 26–29 §§ KKL kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att av­hjälpa felet eller häva köpet. Dessutom får han krä­va skadestånd enligt 30–32 §§ KKL. Han får även hålla inne betalningen enligt 25 § KKL.

 1. Leveransdröjsmål

Säljaren är i dröjsmål om köket inte avlämnas eller avlämnas efter den avtalade senaste leverans­tid­punkt­en och detta inte beror på konsumenten eller något förhållande på dennes sida.
 

 1. Påföljder vid dröjsmål

Vid dröjsmål på Säljarens sida har konsumenten en­ligt 10 § KKL rätt att kräva att Säljaren fullgör köp­et enligt 12 § KKL eller att häva köpet enligt 13 § KKL. Dessutom har köparen rätt att kräva skade­stånd av Säljaren enligt 14 § KKL.

Vid försening ska Säljaren meddela konsumenten om förseningen. Konsumenten ska inom skälig tid från meddelandet meddela Säljaren om kon­su­ment­en vill hålla fast vid köpet enligt 12 § KKL.

 1. Avbeställning

Avbeställer konsumenten varan innan betalning av Handpenningen skett har Säljaren inte rätt till ersättning. Avbeställer konsumenten varan därefter har Säljaren rätt till ersättning för

 1. särskilda kostnader som Säljaren haft för att ingå och fullgöra Avtalet till den del Säljaren inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt,
 2. särskilda kostnader till följd av beställningen,
 3. förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt med hänsyn till priset för varan, tidpunkten för avbeställ­ning­en, omfattningen av nedlagt arbete och om­ständig­heterna i övrigt.

Säljaren har dock vid avbeställning alltid rätt till ersättning med minst Handpenningen. 

Från ersättningen avräknas erlagd betalning och sådan ersättning som konsumenten kan ha erlagt enligt punkt 5 ovan till följd av att leveransen av varan har fördröjts. 

 1. Reklamation

Konsumenten får inte åberopa att varan är felaktig om konsumenten inte reklamerar inom den tid som anges i 23 § KKL.

 1. Konsumentens avtalsbrott

Om konsumenten begår ett väsentligt avtalsbrott har Säljaren rätt att häva köpet och få skadestånd enligt 41 § KKL.

 1. Skadebegränsning

Den som anser sig ha lidit skada ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar parten det, får denne själv bära motsvarande del av förlusten.

Konsumentens rätt till skadestånd omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.

 1. Överlåtelseförbud

Konsumenten får inte utan Säljarens skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal.

 1. Tvist

Tvist i anledning av Avtalet ska i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Konsumenten bör i första hand ta kontakt med ansvarig säljare för att se om parterna kan enas om en lösning på problemet.

Konsumenten har rätt att begära prövning av ett ärende hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som är en myndighet med opartisk roll som prövar tvister mellan konsumenter och företag och fattar beslut om hur tvisten kan lösas. Beslutet är en rekommendation som Säljaren i största möjliga mån följer. Säljaren uppmanar konsumenten att, för det fall parterna inte kan enas om hur tvisten ska lösas, att anmäla tvisten till ARN. För ytterligare information se ARN:s hemsida www.arn.se. 

 1. Behandling av personuppgifter

Säljaren är personuppgiftsansvarig för Konsumentens personuppgifter och ansvarar därmed för att uppgifterna behandlas enligt lag. Konsumenten är införstådd med att Säljarens behandling av Konsumentens personuppgifter, inklusive personnummer, är en förutsättning för Avtalet. För att ta del av information om Säljarens personuppgiftsbehandling, se www.noblessa.se/sv/om-noblessa/gdpr. Säljaren kan även skicka informationen per post till Konsumenten efter förfrågan. Konsument som har frågor om personuppgiftsbehandlingen kan vända sig till Säljaren enligt följande kontaktuppgifter:

Kitchen store i Malmö AB
Box 298
601 04 Norrköping
Tel: 010-456 75 00  
E-post: info@noblessa.se